W dniu 9 czerwca 2019 roku na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się zawody pływackie z okazji dnia dziecka.

Jeśli chcą Państwo aby wasze dziecko uczestniczyło w zawodach proszę o zapoznanie się z regulaminem zawodów oraz dostarczenie w podpisanej kopercie na najbliższe zajęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego i wpisowego w wysokości 30zł.

1. Organizator zawodów
Zawody z okazji Dnia Dziecka organizuje Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy współorganizacji Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.
2. Informacje ogólne
- każdy z uczestników zgłoszony do udziału w zawodach pływackich musi posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna
- uczestników zawodów zgłasza trener szkoły pływania, jako reprezentację w kategoriach (z podziałem na chłopców i dziewczyny):
- zgodę należy dostarczyć do biura Słupskiego WOPR do 04 czerwca 2018 r.
- zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach z okazji Dnia Dziecka oraz z zapoznaniem się z regulaminem zawodów
- zgłoszenia powinno zawierać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz oznaczenia brodzik/duża niecka (dystans)
- Każda drużyna posiada swojego opiekuna/opiekunów. Opiekunem może być trener danej szkoły pływania
3. Termin i miejsce zawodów
- Miejsce – Kryta pływalnia Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- Termin – 09.06.2019 (niedziela) godz. 10.00-14.30
4. Uczestnicy
- roczniki od 2003 do 2018 z podziałem na mała i dużą nieckę
5. Cel imprezy
- doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży
- propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu
- skierowanie zainteresowania młodzieży na sport i kulturę fizyczną
- propagowanie idei ratownictwa wodnego
6. Konkurencje:
- Duża niecka - dystans 25m lub 50m (w zależności od wieku i umiejętności) dowolnym wybranym przez siebie stylem
- Mała niecka – gry i zabawy
7. Kolejność rozgrywania konkurencji:
- wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców.
- prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna (serie na czas w kategorii wiekowej)
- w przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne.
- zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń
lub ubioru, które pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub
wytrzymałość – np. płetwy, łapki,
- na teren pływalni wchodzą wyłącznie zawodnicy oraz ich opiekunowie.
8. Nagrody
- każdy uczestnik otrzymuje słodki upominek i okolicznościowy medal
- za I, II i III miejsce przyzwany jest dyplom w każdej serii
9. Program
- I blok - 10.00-12.00 – duża niecka (rocznik 2009 - 2013, 25m)
mała niecka (rocznik 2012 - 2018)
- II blok - 12.30-14.30 – duża niecka rocznik 2003-2008, 50m)
mała niecka (roczniki 2007-2013)
10. Postanowienia końcowe:
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na
terenie pływalni.
- po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany
dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.
- zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu
- na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni
- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
- kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator
zawodów
- podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się
inni zawodnicy
- organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
- organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu

 

Dokumenty do pobrania